تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2046.2468

چکیده
  مسئله نوآوری سازمان های ورزشی در دوران معاصر به عنوان فرایندی اثر بخش بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. هدف از پژوهش تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق از نوع آمیخته بود که بخش کیفی با روش پدیدار شناسی و بخش کمی با پرسشنامه و از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

شناسایی موانع رشد استارت آپ ها در بخش ورزش و ارائه راهکار

زینب مندعلی زاده؛ کریم زهره وندیان؛ محمد رضا عظیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1973.2402

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، شناسایی موانع رشد استارت‌آپ‌ها در بخش ورزش و ارائه راهکار بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی بود که بدین منظور از تکنیک دلفی استفاده شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و در نهایت پرسشنامه دلفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه اساتید مدیریت ورزشی، کارآفرینان ورزشی و نیز متخصصان ...  بیشتر

تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2184.2562

چکیده
  مسئله تکنولوژی و نوآوری سازمان های ورزشی در دوران معاصر به عنوان فرایندی اثر بخش بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. هدف از پژوهش تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق در بخش کیفی با مصاحبه با تاکید بر روش پدیدارشناسی و بخش کمی با پرسشنامه و از نوع ...  بیشتر

بررسی روابط علی بین سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی با نوآوری‌فردی: نقش واسطه‌ای درگیری‌شغلی و تعهد‌عاطفی کارکنان وزرات ورزش و جوانان

زهرا عبدالوهابی؛ شاهو زمانی دادانه؛ کبریا اقبالی؛ علیرضا زند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2700.2952

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی روابط علی بین سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی با نوآوری‌فردی با نقش میانجی تعهد‌عاطفی و درگیری‌شغلی در کارکنان وزرات ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه‌ی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور بود که طبق جدول مورگان 291 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل چهار پرسشنامه ...  بیشتر

اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 309-328

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1753.2241

چکیده
  تاثیر فرهنگ ­سازمانی بر بهره­وری، بقای سازمان در عصر پر رقابت حاضر را تضمین می نماید. فدراسیون­های ورزشی چون کاراته در سال­های اخیر اهمیت بالایی یافته اند. هدف از انجام بررسی حاضر، تبیین تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر بهره­وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، ...  بیشتر