طراحی مدل برنامه استراتژیک بازاریابی رشته‌های ورزشی در حال توسعه با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی (نمونه موردی: ورزش بولس)

فاطمه احمدی؛ علیرضا الهی؛ علی اصغر دورودیان؛ شیوا ازادفدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2552.2844

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل برنامه استراتژیک بازاریابی رشته‌های ورزشی درحال‌توسعه با تأکید بر رسانه های اجتماعی (نمونه موردی: ورزش بولس) بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه تمامی متخصصین و اساتید حوزه بازاریابی ورزشی، رسانه‌های ورزشی، مدیران فدراسیون و کمیته‌های بولینگ، ...  بیشتر

تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی

یعقوب بدری آذرین؛ فاطمه عبدوی؛ ماهرخ دهقانی؛ ایوب بهتاج

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 367-388

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1652.2158

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی می‏باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع بنیادی؛ روش انجام آن ترکیبی(کیفی و کمی) و از نوع (اکتشافی و توصیفی- پیماشی) که روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای- میدانی است. جامعه آماری ...  بیشتر