ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران

محمد مهدی سلطانی؛ حسین علی محمدی؛ حمید فروغی پور

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.496

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران طراحی گردید. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه‌ی آماری بخش کیفی را نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه مالکیت فکری تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی، 12 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در بخش کمی؛ جامعه آماری شامل ...  بیشتر