تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان

فاطمه شایگان؛ مرتضی دوستی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 237-256

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.648.1440

چکیده
  پژوهش حاضر تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان می‌باشد. پژوهش، به روش آمیخته است. جامعه آماری شامل نخبگان دانشگاهی، چابکسواران، مربیان، تماشاگران، مالکان اسب، کارشناسان که در عرصه اسب‌دوانی گلستان فعالیت می‌کنند. در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری، فرصت ‌ها شناسایی شد. در مرحله دوم، ...  بیشتر