فرصت‌ها و چالش‌های ازدواج دانشجویی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه های بیرجند

مهدی نوروزی؛ زهرا قوامی راد؛ خیرالنساء رمضان زاده؛ زهرا ماسنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.2975.3179

چکیده
  مقدمه: دانشجویان نیروی سازنده جامعه هستند و سازندگی، پیشرفت و تعالی جامعه بستگی به تلاش و همت این قشر از جامعه دارد. لذا باید کوشش کرد تا دغدغه‌های ذهنی و مشکلات آن‌ها برطرف گردد. ازجمله دغدغه‌های دانشجویان یافتن شریک زندگی است که در سال‌های اخیر، نهاد رهبری در دانشگاه‌ها زمینه ازدواج دانشجویی را فراهم کرده است، این پژوهش سعی کرده ...  بیشتر

تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان

فاطمه شایگان؛ مرتضی دوستی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 237-256

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.648.1440

چکیده
  پژوهش حاضر تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان می‌باشد. پژوهش، به روش آمیخته است. جامعه آماری شامل نخبگان دانشگاهی، چابکسواران، مربیان، تماشاگران، مالکان اسب، کارشناسان که در عرصه اسب‌دوانی گلستان فعالیت می‌کنند. در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری، فرصت ‌ها شناسایی شد. در مرحله دوم، ...  بیشتر