شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران

محمد رضا پارسامهر؛ محمد سیوان نوری؛ نوید مهتاب؛ کورش ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2106.2513

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران بود. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بود و به لحاظ راهبرد از نوع کمی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مطالعات انجام‌شده و در دسترس در خصوص توسعه گردشگری ورزشی تشکیل می‌دادند. با توجه به ماهیت پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند بود و درمجموع 21 پژوهش ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل و موانع مؤثر بر مشارکت دانش آموزان ایرانی در فعالیت های ورزشی

فهیمه ریوندی؛ مهوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ پریوش نوربخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2970.3173

چکیده
  پراکندگی و پرشماری تحقیقات گذشته پیرامون مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی سبب شده است سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نتوانند بر تمامی ابعاد این حوزه جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تسلط پیدا کنند. به این دلیل در جامعه ایران، عوامل و موانع مؤثر بر مشارکت دانش‌آموزان ایرانی در فعالیت‌های ورزشی فراتحلیل شد. جامعۀ آماری این پژوهش ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران

لیلا کرم زاده؛ محمد نصیری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1991.2411

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع چاپ شده در بازه زمانی یک دهه اخیر از سال1390 تا 1399 بود. از بین تحقیقات گزارش شده تعداد 15 منبع به شیوه تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای CMA2 و SPSS24 ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی ایران

لاچین علیزاده؛ محمد نصیری

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.500

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل مطالعات نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی انجام شد. روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه تحقیقات گزارش شده در زمینه بررسی نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی بود. از بین جامعه آماری 11 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند، از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه ...  بیشتر