مدل مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی

ناصر گل محمدی؛ احمدرضا عسکری؛ مجید خوروش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1726.2218

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جامع مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی انجام شد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریة داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیه صاحبنظران و متخصصان در حیطه نظری تحقیق و مدیران ارشد ورزشی، باسابقه اجرایی گسترده دربرگزاری رویدادها در سازمان‎های ورزشی بود. دراین تحقیق از روش ...  بیشتر

تدوین چارچوب مفهومی مدیریت اثرات بحران اقتصادی بر ورزش کشور

رسول ضابطیان؛ محمدرضا اسماعیلی؛ زهرا حاجی انزهایی؛ جاسم منوچهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2375.2708

چکیده
  هدف تدوین چارچوب مفهومی مدیریت اثرات بحران اقتصادی کشور بر حوزه ورزش بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و تحلیلگران) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها و ...) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی (مطالعه موردی: استادیوم ورزشی صد هزار نفری آزادی)

علی اصغر دورودیان؛ معصومه شهبازی؛ موسی اکبری

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 257-272

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1556.2080

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی (مطالعه موردی:استادیوم صد هزار نفری ورزشی آزادی) بود که این تحقیق به شیوه کیفی و کمی با استفاده از روش مقایسه های زوجی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی می باشد، مدیران و صاحبنطران و کارشناسان مرتبط با حوزه مدیریت بحران اماکن ورزشی در ...  بیشتر