ارائه مدل اولویت سرمایه گذاری در امور اجتماعی با تاکید بر پارامترهای غیرمالی (کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران)

حمیدرضا غریب

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 305-322

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1594.2107

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدلی با پارامترهای غیرمالی در اولویت سرمایه گذاری در امور اجتماعی (با تأکید بر کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و با توجه به تقسیم بندی بر حسب روش استنتاج، از نوع توصیفی و اکتشافی می‌باشد. پرسشنامه پژوهش، ساخته محقق بوده و روایی آن توسط خبرگان متشکل از 2 ...  بیشتر