موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2264.2623

چکیده
  جانشین‌پروری فرایندی استراتژیک است که می‌تواند موجب تضمین کیفیت منابع انسانی شود و توانایی استفاده از قابلیت‌های کارکنان را به حداکثر برساند با این حال مدیریت و توسعه جانشین پروری در سازمان‌های ورزشی با موانع متعددی روبرو می‌باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران می‌باشد. ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان

سید جلال عسگری؛ عباس خدایاری؛ سید نعمت خلیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2536.2833

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان بود. پژوهش حاضر به لحاظ فلسفه از نوع تفسیرگرایانه، به لحاظ رویکرد از نوع استقراریی، به لحاظ راهبرد از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد گلیزر، به لحاظ انتخاب پژوهش از نوع تحقیق کیفی و به لحاظ بازه زمانی از نوع مقطعی است و در برای گردآوری داده‌های آن از ابزار مصاحبه ...  بیشتر

تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

سمیه تربتیان مشهدی؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 351-367

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1819.2293

چکیده
  امروزه اقتصاد مقاومتی به مسئله­ای مهم در کشور تبدیل شده است که نقش بهره­وری نیروی انسانی در تحقق آن غیرقابل انکار است. بهره­وری نیروی انسانی نیز خود تحت تأثیر عوامل بسیاری است که یکی از آن‌ها، ویژگی های نگرشی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش ...  بیشتر

تعیین تاثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی ادراک از هویت اجتماعی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان)

حمید فروغی پور؛ معصومه احدی نژاد؛ نجف آقایی؛ رضا صابونچی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 273-288

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1535.2059

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تعین تاثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی ادراک از هویت اجتماعی در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد جامعه آماری این پژوهش 280 نفر از کارکنان و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بوده است که به روش تصادفی ...  بیشتر