تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران (از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیر دولتی شهر زنجان)

پرویز ملکی؛ چنور ظهرابی؛ ذبیح اله صدفی؛ علیرضا جهانگیری

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 369-393

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1898.2349

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران می‌باشد. این روش بر اساس هدف کاربردی و از نوع پیمایشی بود. 390 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی- شهر زنجان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده‌ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. اعتبار ...  بیشتر