فراترکیب مطالعات مهاجرت نخبه‌های‌ورزشی

جواد مصطفایی؛ فرزام فرزان؛ اکبر علیوردی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2391.2718

چکیده
  مهاجرت نخبه‌های‌ورزشی را می‌توان بعنوان پدیده‌ای اجتماعی دانست که در دهه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته‌است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر در این زمینه در جهت طراحی مدل با رویکرد کیفی از نوع فرامطالعه و از مسیر فراترکیب انجام شد. جامعه پژوهش شامل اسناد علمی چاپ‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی در محدوده زمانی ...  بیشتر

طراحی مدل اخلاق تجاری مدیران سازمان های ورزشی در ایران: سنتز پژوهی بر اساس مدل سندولسکی و باروسو

امیر دانیاری؛ رمضان کریمی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد باقر آرایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2290.2646

چکیده
  چکیده:باوجود ادبیات غنی در خصوص اخلاق حرفه‌ای درمتون مختلف، ماهیت تحقیقات درعرصه فعالیت‌های سازمانی بازرگانی با بار فرهنگی و اقتصادی متفاوت، دچار تغییرات عمده شده است و درنتیجه الگوها و مدل-های موجود اخلاق سازمانی به خوبی شیوة اخلاق تجاری را در این نوع سازمان‌ها را بیان نمی‌کنند. بنابراین، هدف کلی ارائه پژوهش حاضر، طراحی الگوی ...  بیشتر

فرا ترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه ی مسئولیت مدنی درحقوق ورزش ایران

بهنام نقی پور گیوی؛ فاطمه نادریان؛ عبدالله روزفراخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2278.2636

چکیده
  تاکنون مطالعات متعددی در ارتباط با مسئولیت مدنی در ورزش صورت پذیرفته است. به منظور تجمیع‌ دانش و ارائه تصویری جامع برای انتخاب رویکردهای کارآمد در این حیطه، هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل و تفسیر مطالعات علمی پژوهشی‌_ ترویجی انجام شده در ارتباط با مسئولیت مدنی در ورزش ایران از سال 1389 تا سال 1400بود. روش مطالعه کیفی و از توع فراترکیب بود. ...  بیشتر

واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی (یک مطالعه آمیخته اکتشافی با روش فراترکیب)

صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.788.1544

چکیده
  هدف از این پژوهش واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی بود. روش انجام آن آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی به منظور شناسایی ابعاد نقش دولت بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر از روش فراترکیب استفاده گردید. در بخش کمی ابتدا با نطرسنجی خبرگان روایی مدل تائید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی به بررسی برازش ...  بیشتر