بررسی روابط درونی ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه‌های ورزشی در ایران با روش دیمتل

طیبه زرگر؛ استیون رین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2174.2553

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی روابط درونی ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه‌های ورزشی در ایران با روش دیمتل بود. روش این پژوهش آمیخته و طرح آن از نوع همسوسازی بود. در بخش اول این پژوهش از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب-نظران تشکیل می‌دادند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و براساس ...  بیشتر

تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی

عمر محمدی؛ کورش ویسی؛ عباد روحی؛ مظفر یکتایار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2241.2606

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی است. 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سؤالات ...  بیشتر

شناسایی عوامل اثرگذار انتخاب مربیان ورزشی از دیدگاه والدین در باشگاه‌های ورزشی تفریحی

سیده صفورا شریفی؛ سیدمحمد کاشف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3233.3361

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر شناسایی ش عوامل اثرگذار انتخاب مربیان ورزشی از دیدگاه والدین در باشگاه‌های ورزشی تفریحی است. جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه والدین سطح شهر ارومیه است می باشد که حداقل یکی از فرزندانشان را در طی پنج سال گذشته در یکی از باشگاه‌های ورزشی ثبت‌نام کرده‌اند. این پژوهش کاربردی است و دارای رویکردی کیفی بوده و از روش ...  بیشتر

شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران

علیرضا پاشائی خامنه؛ فرشاد امامی؛ 3. سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 389-406

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.949.1644

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران بود.روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه های تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران عامل و هیئت رئیسه باشگاه‌های ورزشی معتبر، مربیان، ...  بیشتر