تدوین برنامه راهبردی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران

موعود بنیادی فرد؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1102.1754

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر،تدوین برنامه راهبردی کمیته داوران فوتبال ایران است.روش تحقیق حاضرازنوع مطالعات استراتژیک وزمینه یابی بوده که به شکل میدانی وبه روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی وکمی بود. بخش کیفی شامل: شورای راهبری واعضای هیأت رئیسه فدراسیون، اعضای کمیته و دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال که تعداد ...  بیشتر

شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران

زهرا عبدالوهابی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1608.2119

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران بود. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. در این تحقیق ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی می باشد. جامعه آماری شامل دو بخش بود، جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بودند. رشته تحصیلی و داشتن ...  بیشتر

ارائه الگوی نظارت و ارزیابی بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان فدراسیون فوتبال

امیر محمد داوود زاده؛ سید مصطفی طیبی ثانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1680.2180

چکیده
  تحقیقات نشان داده است اقدامات سازمان ها نظیر ایجاد زیرساخت های محیط زیستی در کاهش اثرات منفی زیست محیطی سازمان ها نقش کمتری ایفا کرده است .هدف از مطالعه حاضر ارائه الگوی نظارت و ارزیابی بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان فدراسیون فوتبال می باشد. پژوهش حاضــر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصــیفی پیمایشی است که به صورت ...  بیشتر

تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد AHP

احسان روشن ضمیر؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1793.2274

چکیده
  هدف تحقیق، تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای ایران با رویکرد AHP بود. روش تحقیق، توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی، شامل مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و دسته یک فوتبال کشور، رؤسای هیأت ...  بیشتر

تحلیل محیطی و ارزیابی موقعیت فوتبال ساحلی ایران با رویکرد استراتژیک

سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ مهدی رستگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1827.2296

چکیده
  هدف پژوهش، تحلیل محیطی و ارزیابی موقعیت فوتبال ساحلی ایران با رویکرد استراتژیک بود. روش تحقیق، توصیفی و به صورت مطالعات استراتژیک انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بود و اطلاعات به صورت میدانی و به روش آمیخته کیفی و کمی گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مدیران و مربیان برجسته فوتبال ساحلی در فدراسیون و هیأت های فوتبال، ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه فوتسال ایران با رویکرد ساختاری تفسیری

قاسم جعفری؛ سید احسان امیرحسینی؛ حمید قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2280.2637

چکیده
  هدف پژوهش، طراحی مدل توسعه فوتسال ایران با رویکرد ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت آمیخته کیفی و کمی انجام شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 تن بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان و کارشناسان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و هیأت‌های استانی، ...  بیشتر

ارائه مدل مسیرهای موفقیت فوتبال ایران

علیرضا عباسی؛ سپیده قطنیان؛ مطهره مصلحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2463.2778

چکیده
  اهمیت ورزش در پرورش نسل جوان به عنـوان سـرمایه انسـانی هـر کشـور مـورد توجـه کشورهای صنعتی و ثروتمند بوده‌است و این کشورها در زمینه برنامه‌ریزی ایجاد تجهیزات ورزشـی و سرمایه گذاری‌های زیربنایی در ورزش پیشرو می‌باشند و درواقع همین امر موجب تـداوم موفقیت این کشورها در میادین بین المللی شـده‌اسـت. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل مسیر ...  بیشتر

ارائة الگوی توسعة فوتبال پایه ایران (نظریه داده بنیاد)

محمد الیاس انصاری نیا؛ مینا حکاک زاده؛ سید جلیل میریوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2777.3017

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه مدل توسعه فوتبال پایه ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده‌ها به‌صورت کیفی با روش داده بنیاد، بر اساس نمونه‌گیری هدفمند از نوع نظری و انجام 17 مصاحبه عمیق گردآوری شد و بر اساس روش پیشنهادی استراس و کوربین (2011) به‌صورت همزمان کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام و عوامل و شاخص‌ها دسته‌بندی شد و درنهایت ...  بیشتر

آینده‌پژوهی توسعه فوتبال حرفه‌ای بانوان با روش تحلیل ساختاری

مسعود دامنی؛ وحید رفیعی دهبیدی؛ سمیه عمادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2927.3136

چکیده
  هدف این تحقیق، آینده‌پژوهی توسعه فوتبال حرفه‌ای بانوان با روش تحلیل ساختاری بود. پژوهش، پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت کیفی انجام شد. نمونه‌گیری بر اساس پنل تخصصی و هدفمند بود و با 19 نفر از خبرگان فوتبال حرفه‌ای بانوان مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند تا اشباع نظری انجام شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ...  بیشتر

تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

اسلام کریمی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1708.2206

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این منظر داده های پژوهش با استفاده از رهیافت پژوهش کیفی و از نوع مطالعه دلفی، با تشکیل پنل13 نفره دلفی از خبرگان و صاحب نظران حوزه ورزش فوتبال و در سطح دانشگاهی و اجرایی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی انتخاب شده ...  بیشتر