جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

سیدعلیرضا افشانی؛ منیره السادات حسینی نسب

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 425-442

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1961.2391

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت، اولویت‌بندی و مقایسه آرزوها در بین پسران و دختران جوانان شهر یزد انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری تحقیق، جوانان 35-18 ساله شهر یزد بودند که حجم نمونه مبتنی بر فرمول کوکران، 246 نفر تعیین و نمونه‌ها با توجه به شرایط خاص کرونایی، به پرسشنامه که در قالب لینک اینترنتی در اختیارشان ...  بیشتر