آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399)

حسین صالح؛ فرشاد تجاری؛ حمید سجادی هزاوه

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 259-268

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1795.2275

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل1400-1399) بود. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است و از لحاظ هدف نیز جزو تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه هواداران تمام باشگاه ...  بیشتر