تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان

پریسا ساریخانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.702

چکیده
  امروزه توسعه پایدار و مدیریت سبز از سوی سازمان‌ها از تمام جهات موردتوجه می‌باشد. در همین راستا، مدیریت منابع انسانی باید سازمان‌ها را در رسیدن به هدف‌های سبز یاری کند. این پژوهش به نقش مدیریت منابع انسانی سبز در توسعه پایدار وزارت ورزش پرداخته و روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان وزارت ورزش ...  بیشتر

مدل ظرفیت‌سازی فراغت فعال و ورزش روستایی ایران با رویکرد توسعه پایدار

بهزاد ایزدی؛ محمد سیامک رضاقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2821.3050

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی مدل ظرفیت سازی فراغت فعال و ورزش روستایی با رویکرد توسعه پایدار بود. روش تحقیق از نوع کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند (تحلیل مضمون) و رویکرد معادلات ساختاری انتخاب شد. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی شامل دو بخش منابع انسانی (صاحبنظران و مدیران عالی سطح کشور، نخبه های ورزشی، مسئولین استانی ، شهرستانی و روستایی ...  بیشتر

بازشناسایی و بهینه‌سازی شاخص‌های موثر بر رفتار سازمانی در ورزش کشور بر مبنای اصول توسعه پایدار (مطالعه موردی: رشته ورزشی تنیس)

شراره نوروزی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 169-184

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1930.2370

چکیده
  پیاد‌ه‌سازی اصول توسعه پایدار در ورزش، از سوی کمیته بین‌المللی المپیک تاکید شده است. پژوهش حاضر با هدف بازشناسایی و بهینه‌سازی شاخص‌ها و مولفه‌های موثر بر رفتار سازمانی در رشته ورزش تنیس کشور انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده که با استفاده از طراحی مدل مفهومی اولیه و تعیین ابعاد سه‌گانه اصلی (مدیریتی / اجتماعی، ...  بیشتر

طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید برتوسعه پایدار

امید فتح الهی پروانه؛ میرحسن سیدعامری؛ سید نصرالله سجادی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 289-316

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1790.2272

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید بر توسعه پایدار بود. روش پژوهش حاضر کیفی و براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید متخصص و صاحب نظر در زمینه اماکن ورزشی، مهندسی و محیط زیست بودند. نمونه‌گیری به شکل هدفمند و به روش گلوله برفی انجام گردید. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 367-390

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1806.2284

چکیده
  این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبة باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه وسابقه صعودهای بلند، مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله‌هایی ...  بیشتر