حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور با رویکرد گراندد تئوری

اصغر غلامی؛ فرشاد امامی؛ سعید امیرنژاد؛ جمشید سیارنژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1610.2121

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور انجام شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای ...  بیشتر

شناسایی ظرفیت خیرین در ورزش استان البرز با رویکرد تحلیلی داده بنیاد

حسین پورسلطانی زرندی؛ الهام سعیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2710.2958

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت خیرین در ورزش استان البرز با رویکرد تحلیلی داده بنیاد انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی، بر اساس زمان حال‌نگر، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات میدانی می‌باشد. جامعه‌آماری تحقیق حاضر شامل رؤسا و معاونین فعلی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و رؤسای فعلی ادارات ورزش و جوانان ...  بیشتر