آینده نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل

جواد محمدخانی؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1286.1891

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آینده‌نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. از نظر ماهیت بر اساس روش‌های آینده‌نگاری، در دسته روش‌های کمی و کیفی قرار می‌گیرد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مرور منابع، مصاحبه، پرسش‌نامه، تکنیک‌های تحلیل اثرات متقابل ...  بیشتر

سناریوهای الگوی عمومی ‌فراغت جوانان شهری در ایران در افق 1406

نعیمه ملاحسنی؛ علی اسماعیل پور؛ محمدرضا عرب بافرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2891.3109

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی سناریوهای پیش‌روی الگوهای فراغتی جوانان شهری در ایران در افق 1406 شناسایی شده است. امروزه اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است. در این پژوهش الگوهای فراغتی ...  بیشتر

تحلیل لایه‌ای علت‌های فساد شبکه‌ای در لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه سناریوهای آینده آن

احمد مرادی هرندی؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3002.3199

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل لایه ای علتهای فساد شبکه ای در لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه سناریوهای آینده آن بود. این پژوهش با ترکیب روش تحلیل لایه ای علتها و سناریو به روش دیتور انجام شد که در دل روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها روش تحلیل مضمون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد متخصص، اساتید مدیریت ورزشی، سیاست گذاران ...  بیشتر