شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمان‌های ورزشی

محمد علی نودهی؛ طاهر بهلکه؛ علی یحیی نژاد؛ زین العابدین فلاح

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1497.2033

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمان‌های ورزشی بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (در بخش کیفی، روش دلفی کلاسیک تعدیل‌شده و در بخش کمی، توصیفی- تحلیلی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران سطوح عالی ورزش کشور بودند که از بین آن‌ها نمونه تحقیق به شیوه هدفمند و در دسترس به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. ...  بیشتر

بررسی بهره‌وری فدراسیون‌های ورزشی در بُعد قهرمانی با تأکید بر مؤلفه‌های مالی، مادی و انسانی

ادگار شمعونیان؛ فریبا محمدیان؛ زهرا نوبخت رمضانی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 219-238

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان بهره‌وری فدراسیون‌های ورزشی ایران در بعد قهرمانی بود که از طریق طرح پژوهشی زمینه‌یابی تحت تأثیر دامنه زمانی محدود، به‌عنوان طرح زمینه‌یابی روند پژوهی و با بهره‌گیری از پرسشنامه محقق ساخته، انجام شد. در مرحله ساختار سازی ابزار با تاکید بر روایی محتوایی از شیوه کیفی مصاحبه اکتشافی توام با میز اندیشه ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس

محمدرضا محمدجانی؛ سید احمدرضا دستغیب

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 187-214

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد (سمن) جوانان استان فارس به صورت میدانی و با روش پیمایشی زمینه‌یابی انجام شد. جامعه‌ آماری آن، 54 سمن فعّال شهر شیراز بود. نمونه پژوهش 273 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از 34 سازمان انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه‌ محقق ...  بیشتر

ارزیابی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

فروغ محمدی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 19-30

چکیده
  امروزه نگرش دانش- محوری و بهره گیری از تجربه و علم، نقش اصلی در توسعه و گسترش سازمان ها ایفا می نماید. بنابراین، برای ایجاد دانش و نوآوری و در نتیجه افزایش قابلیت های علمی،تکنولوژیکی، مدیریتی و اجرایی سازمان ها و تبدیل نمودن آنها به یک نظام دانش- مدار کارآمد، بررسی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش اجتناب ناپذیر است .هدف این پژوهش، بررسی ...  بیشتر