شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

مهدی علیخواه؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2168.2549

چکیده
  همسویی راهبردی یک سازمان را تناسب بین ساختار داخلی سازمان و محیط خارجی آن تعریف کرده‌اند و نیاز است فدراسیون‌های ورزشی با سایر سازمان‌های ورزشی متناظر همسویی راهبردی داشته باشد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی بود. نوع تحقیق کاربردی، ...  بیشتر

آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت گردشگری ورزشی کشور

مهری تبریزی یگانه؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2347.2683

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت گردشگری ورزشی کشوراست. نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت، تحلیلی- اکتشافی است. جامعه آماری شامل خبرگان در صنعت گردشگری ورزشی کشور که شامل اساتید مدیریت ورزشی که در زمینه گردشگری ورزشی و سرمایه-گذاری در ورزش پژوهش‌هایی انجام داده بودند (حداقل دو پژوهش) و همچنین مدیران شاغل ...  بیشتر

سناریوپردازی آینده بازاریابی خدمات باشگاه‌های ورزشی ایران

مسلم امیریان؛ سید جلیل میر یوسفی؛ مینا حکاک زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2410.2734

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف سناریوپردازی آینده بازاریابی خدمات باشگاه‌های ورزشی ایران با استفاده از آینده-پژوهی انجام شد. روش مورداستفاده در این پژوهش برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو است که در هشت گام طراحی و پیاده شده است. روش گردآوری داده در این پژوهش کیفی و با استفاده از مصاحبه، پنل خبرگی و پیمایش دلفی است. 22 نفر از خبرگان دارای دانش تخصصی و ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعة صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمود شاه کرمی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا خاکساری؛ عادل افکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2363.2696

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به‌منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان با استفاده از آینده‌پژوهی است. نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت، تحلیلی- اکتشافی است. یک گروه 20 نفره از اساتید منتخب آشنا با صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران و عملکرد کارکنان و برخی مدیران منتخب حاضر و سابق ...  بیشتر

شناسایی پیشران‌های آیندۀ کسب میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی

میثم کریمی؛ عادل افکار؛ غلام رضا خاکسار؛ مجید سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2434.2758

چکیده
  پدیده درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ بخشی از استراتژی‌های توسعه‌ی شهرها و کشورها شده است. امروزه شهرهای زیادی درصدد برگزاری رویدادهای بزرگ به عنوان راهی برای توسعه پایدار شان توجه می‌کنند و درخواست دادن میزبانی این رویدادهای بزرگ ابزاری برای تحریک و شروع به حرکت سریع‌تر و مؤثرتر ماشین توسعه است. هدف این پژوهش شناسایی پیشران‌های ...  بیشتر

آینده پژوهی پیشران های اصلی توسعه ورزش حرفه ای ایران در افق 1414

تحسین ویسی؛ محمد نیکروان؛ حمید فروغی پور؛ مظفر یکتایار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2593.2873

چکیده
  هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پیشران‌های اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای ایران در افق 1414 بود. پژوهش حاضر از منظر رویکرد، استقرایی؛ از منظر جهت‌گیری، بنیادی؛ از منظر شیوه، ترکیبی؛ از منظر استراتژی، آینده‌پژوهی، از منظر پارادایمی، پارادایم نظریه پیچیدگی و از نظر زمانی مقطعی و در سه گام انجام شده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را صاحب‌نظران ...  بیشتر

سناریوهای الگوی عمومی ‌فراغت جوانان شهری در ایران در افق 1406

نعیمه ملاحسنی؛ علی اسماعیل پور؛ محمدرضا عرب بافرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2891.3109

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی سناریوهای پیش‌روی الگوهای فراغتی جوانان شهری در ایران در افق 1406 شناسایی شده است. امروزه اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است. در این پژوهش الگوهای فراغتی ...  بیشتر