شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

مهدی علیخواه؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2168.2549

چکیده
  همسویی راهبردی یک سازمان را تناسب بین ساختار داخلی سازمان و محیط خارجی آن تعریف کرده‌اند و نیاز است فدراسیون‌های ورزشی با سایر سازمان‌های ورزشی متناظر همسویی راهبردی داشته باشد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی بود. نوع تحقیق کاربردی، ...  بیشتر

طراحی مدل برنامه استراتژیک بازاریابی رشته‌های ورزشی در حال توسعه با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی (نمونه موردی: ورزش بولس)

فاطمه احمدی؛ علیرضا الهی؛ علی اصغر دورودیان؛ شیوا ازادفدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2552.2844

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل برنامه استراتژیک بازاریابی رشته‌های ورزشی درحال‌توسعه با تأکید بر رسانه های اجتماعی (نمونه موردی: ورزش بولس) بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه تمامی متخصصین و اساتید حوزه بازاریابی ورزشی، رسانه‌های ورزشی، مدیران فدراسیون و کمیته‌های بولینگ، ...  بیشتر