سنجش میزان دینداری در میان دانشجویان جوان

مژده قربانعلی زاده؛ مریم نجار نهاوندی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 95-112

چکیده
  مطالعه حاضر درصدد شناخت توصیفی و تبیینی میزان دینداری دانشجویان جوان و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک آنهاست. بدین منظور جهت سنجش میزان دینداری افراد، از مدل شناخته شده­ گلاک و استارک استفاده شد. روش این پژوهش، کمی و از تکنیک پیمایش استفاده گردید. پس از طراحی پرسشنامه و سنجش اعتبار و روایی ابزار پژوهش، داده­ها از جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر