ارزیابی و رتبه‌بندی کارایی هیئت‌های کاراته استان‌های کشور با استفاده از الگوی BCC(تحلیل پوششی داده‌ها)

سید محمد علی گویا؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 497-425

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1917.2364

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تعیین کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور با استفاده از مدل BCC بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات، رویکرد کمی، از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد­استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده­ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 هیئت­ کاراته فعال در استان­های کشور و ابزار مورد­استفاده پرسشنامه ...  بیشتر