رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اضطراب با نقش میانجی گری سبک مقابله ای هیجان مدار در زنان جوان ورزشکار غیر حرفه ای

الهام شمسی؛ سید محمد حسینی؛ الهام دانشفر؛ زهره صیادپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3073.3236

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اضطراب با میانجی گری سبک مقابله ای هیجان مدار در زنان جوان ورزشکار غیر حرفه ای است. روشِ پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل زنان جوان (25-45 سال) جدیدالورود (ورزشکاران غیر حرفه ای) به باشگاه های ورزشی شهر تهران بودند که 7 منطقه بصورت تصادفی انتخاب شدند، و متقاضیان ...  بیشتر

مطالعه مولفه های موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر شهر تهران

زهرا سادات مشیر مشیر استخاره؛ مهرداد نوابخش؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 549-550

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2187.2561

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه مولفه های موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر  شهر تهران در سال 1396 تدوین گردید. پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر رهیافت نظریه زمینه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان آسیب پذیر شهر تهران بوده است که به طور داوطلبانه در  طرح های اصلی شهرداری تهران در راستای بهبود شریط زندگی و ارتقای توانمندی افراد ...  بیشتر

مطالعه و بررسی جامعه شناختی رابطه کیفیت زندگی زناشویی با عوامل جمعیت شناختی (مورد مطالعه: زنان 18 تا 29 ساله شهر کرج)

فاطمه رشید؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حسین آقاجانی مرسا

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، ، صفحه 9-28

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، سنجش کیفیت زندگی زناشویی جوانان با عوامل جمعیت شناختی می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت خود، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری آن کلیه زنان 18 تا 29 ساله شهر کرج می باشند که با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 465 نفر به روش خوشه ای و سپس تصادفی ساده تعیین شدند. در مبانی نظری از نظریه های کیفیت زندگی، پارسونز، ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی آزار جنسی زنان جوان

کبری شکری؛ سید ضیاء هاشمی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 141-166

چکیده
  آزار جنسی یک مسئله جهانی است که مانعی پایدار در راه ارتقای زنان و برخورداری آنان از حقوق فردی و اجتماعی شان به شمار می آید. آزار جنسی را می توان هرگونه توجه نشان دادن به بدن زن بدون توافق صریح یا ضمنی، مشروط بر آنکه ماهیت جنسی داشته باشد، تعریف کرد. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته، اقدام به جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر