بررسی جامعه شناختی آزار جنسی زنان جوان

کبری شکری؛ سید ضیاء هاشمی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 141-166

چکیده
  آزار جنسی یک مسئله جهانی است که مانعی پایدار در راه ارتقای زنان و برخورداری آنان از حقوق فردی و اجتماعی شان به شمار می آید. آزار جنسی را می توان هرگونه توجه نشان دادن به بدن زن بدون توافق صریح یا ضمنی، مشروط بر آنکه ماهیت جنسی داشته باشد، تعریف کرد. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته، اقدام به جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر