بررسی تأثیر برخی متغیرهای اجتماعی بر گرایش جوانان به مصرف الکل (مورد مطالعه: شهر اهواز)

کریم رضادوست؛ اسماعیل هاشمی؛ اسماعیل زکوی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1884.2338

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان شهر اهواز به مصرف الکل می‏باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 383 نفر برآورد شد و برای انتخاب آن ها از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. به منظور جمع‏آوری داده‏های این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS23 استفاده ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوارسگان و نجف‌آباد)

علی محمدی کیا؛ سید حسن ملائکه؛ محمدرضا اقارب پرست

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 273-296

چکیده
  این پژوهش بر آن است که وضعیت مشارکت سیاسی و عوامل تاثیرگذار بر آن را در میان جوانان دانشجوی  دو دانشگاه  مورد مطالعه قرار دهد. از این رو،  ابتدا سطوح سه‌گانه نظریات مرتبط به مشارکت سیاسی(کلان، خرد و تلفیقی) مورد بررسی نظری قرار گرفت و سپس بر اساس آن، چارچوب کلی برای پژوهش میدانی طراحی گردید. در این پژوهش از روش پیمایشی و ابزار ...  بیشتر

تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت

علی افشاری؛ سید رضا معینی؛ حمید انصاری

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 27-52

چکیده
     هدف از این مقاله، بررسی تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت است. چارچوب نظری اصلی تحقیق، نظریه مکتب وابستگی و نظریه والرشتاین است. این تحقیق با روش پیمایشی و با روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین جوانان 18 تا 30 ساله تهرانی انجام گردید؛ بدین صورت که ابتدا مناطق بر اساس شاخص‌های توسعه یافتگی به چهار ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینداری جوانان

فیض اله نوروزی؛ سعید فرهادیان

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 7-30

چکیده
  موضوع این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینداری جوانان می باشد که دانشجویان به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های نهایی با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، از میان 331 نفر از دانشجویان "دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران  واحد شمال" گرد آوری شد. پس از سنجش میزان دینداری دانشجویان ...  بیشتر

هویت مذهبی و سبک زندگی مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز

بیژن خواجه نوری؛ زهرا ریاحی؛ سیدابراهیم مساوات

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 81-100

چکیده
  چکیده مطالعه­ی حاضر رابطه­ی بین  هویت مذهبی و سبک زندگی جوانان شهر شیراز را مورد بررسی قرار داده است. در ابتدا مطالعه­های انجام شده در این حوزه مرور گردیدند، سپس بر اساس نظریه­یی مبتنی بر آراء گیدنز هفت فرضیه ارائه شد. جهت آزمون فرضیه‌ها 560 جوان بین سنین 15 تا 29 شهر شیراز به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ...  بیشتر