شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مشارکت در فعالیت‌های خیریه از سوی خیرین ورزش یار

ابراهیم دلدار؛ قدرت الله باقری راغب؛ آزیتا شهپرتوفیق

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 213-228

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.769.1525

چکیده
  مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه، از جمله امور پسندیده ای است که همه بزرگان دینی، بر آن تأکید دارند. یکی از جنبه‌های مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه، ورزش می‌باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت در فعالیت‌های خیریه از سوی خیرین ورزش‌یار می-باشد. روش تحقیق حاضر آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ...  بیشتر