تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2046.2468

چکیده
  مسئله نوآوری سازمان های ورزشی در دوران معاصر به عنوان فرایندی اثر بخش بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. هدف از پژوهش تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق از نوع آمیخته بود که بخش کیفی با روش پدیدار شناسی و بخش کمی با پرسشنامه و از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان

سید غلام رضا رضوی؛ محمد نیکروان؛ سید عماد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2481.2799

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان بود. گردآوری داده های این پژوهش از طریق روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی از مدل تحلیلی نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش تحلیلی توصیفی- همبستگی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از نخبگان دانشگاهی و مدیران سازمان های ورزشی ...  بیشتر

تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2184.2562

چکیده
  مسئله تکنولوژی و نوآوری سازمان های ورزشی در دوران معاصر به عنوان فرایندی اثر بخش بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. هدف از پژوهش تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق در بخش کیفی با مصاحبه با تاکید بر روش پدیدارشناسی و بخش کمی با پرسشنامه و از نوع ...  بیشتر

ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران

آزیتا شجاعی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 383-400

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.641

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران  انجام شد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی، و از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه آماری 105 شرکت تولیدی ورزشی متوسط و بزرگ ایران بود که نمونه آماری به تعداد 230 ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد تیم های فوتبال لیگ حرفه ای ایران (مقایسه نتایج با پتانسیل)

سید فریده هادوی؛ محمد سلطانی؛ محمدتقی حسن زاده

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 117-126

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد تیم­های فوتبال لیگ حرفه­ای ایران از طریق مقایسه نتایج ورزشی که کسب کرده­اند با نتایج ورزشی که بایستی با توجه به پتانسیل­شان کسب می­کردند، بود . روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن 18 تیم فوتبال حاضر در فصل  89-1388 لیگ حرفه­ای ایران بودند. به منظور محاسبه پتانسیل(امتیاز و رتبه قابل کسب) تیم­ها ...  بیشتر