ارائه مدل بهبود آمادگی، اکتشاف و بهره‌برداری فناوری با استفاده از ظرفیت های تحول دیجیتال و آمادگی الکترونیک در کسب و کارهای ورزشی دانش بنیان

احمد کریمی پور؛ مهدی کهندل؛ حسین عبدالملکی؛ سید نعمت خلیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2630.2905

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بهبود آمادگی، اکتشاف و بهره‌برداری فناوری با استفاده از ظرفیت‌های تحول دیجیتال و آمادگی الکترونیک در کسب‌وکارهای ورزشی دانش‌بنیان طراحی اجرا گردید. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و کارکنان کسب‌وکارهای ورزشی دانش‌بنیان بود. بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در طراحی مدل تحول دیجیتال در فعالیت های ورزشی– تفریحی درجامعه

عارفه خواجه بافقی؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2985.3183

چکیده
  تحول دیجیتال در جامعه ی امروزی به مسئله‌ای بنیادین مبدل شده است و شکل کلی مشارکت‌های ورزشی را با تغییر مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت ورزش تفریحی، این نوع تحول می تواند در مشارکت افراد در این فعالیت‌ها نقش مهمی ایفا کند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در طراحی مدل تحول دیجیتال در فعالیت های ورزشی- تفریحی ...  بیشتر