ارایه الگوی پارادایمی توسعه پایدار در ورزش همگانی براساس رویکرد تعاملی فرهنگی اجتماعی

افشین اخگر؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطان پناه

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 287-308

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1749.2247

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی پارادایمی توسعه پایدار ورزش همگانی با رویکرد فرهنگی- اجتماعی به شیوه داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه متخصصان، صاحب نظران، سیاست گذاران، مشاوران و فعالان حوزه ورزش همگانی تشکیل می دادند و روش نمونه­گیری به صورت غیر احتمالی- هدفمند بود. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر ...  بیشتر