بررسی دستاوردهای برنامه خصوصی سازی در دارایی‌های ورزشی واگذار شدة سازمان تربیت بدنی

سارا کشکار؛ وجیهه نقوی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 17-28

چکیده
   خصوصی­سازی، یک تصمیم­گیری اقتصادی و مجموعه­ای از عملکردهای قانونی و مالی ناشی  از آن است. هدف از این پژوهش، مطالعه میزان دست یابی به اهداف برنامه خصوصی سازی در دارایی های ورزشی سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران تابعه آن سازمان بود. بدین منظور90  تن از مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی، مدیران کل استانی و فدراسیون ها و مدیران ...  بیشتر