تدوین مدل بیرونی ورزش قهرمانی استان خوزستان بر مبنای مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

ابراهیم نصیری؛ آتوسا قاسمی نژاد دهکردی؛ میثم شعبانی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2909.3118

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین مدل بیرونی ورزش قهرمانی استان خوزستان بر مبنای مدلسازی ساختاری- تفسیری بود. این تحقیق بر اساس هدف از نوع توسعه‌ای- کاربردی و از نظر روش از نوع اکتشافی بود. شیوه انجام این تحقیق به صورت کیفی بود. جامعه شامل نخبگان علمی (اساتید دانشگاه) و نخبگان تجربی (مدیران ورزش در سطح ادارات متولی) بودند. نمونه آماری در بخش کیفی از ...  بیشتر