بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی جوانان عضو شبکه های اجتماعی مجازی

امراله امانی کلاریجانی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 67-94

چکیده
  این پژوهش به عنوان یک تحقیق کاربردی  بر آن است تا یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی را در میان جوانان عضو شبکه های اجتماعی مجازی مورد بررسی قرار دهد. مدل بررسی بر اساس مدل ولمن است. ولمن سرمایه اجتماعی شبکه را در سه بعد ساختی، تعاملی و کارکردی مورد بحث قرار داده که هر بعد نیز از شاخص های خاصی تشکیل شده است. در انجام پژوهش از دو روش ترکیبی ...  بیشتر