راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد: تلفیق رویکرد آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM

الهام بهزادی سیف آباد؛ سید احسان امیرحسینی؛ رسول نظری؛ علی پیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2013.2430

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد تلفیقی آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM بود. جامعه‌ آماری پژوهش خبرگان بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. با استفاده از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌ برفی تا رسیدن به اشباع نظری (205 نفر) نمونه‌گیری ادامه پیدا کرد. ابزار پژوهش، چک‌لیست محقق ...  بیشتر

تدوین مضامین راهبردی منابع انسانی رشته های ورزشی اولویت دار استان فارس با رویکرد آمایش سرزمینی

محسن سالاری؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ رسول نظری

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 213-232

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.777.1529

چکیده
  از آنجا که شناخت تفاوت های منطقه ای و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر ورزش به منظور رسیدن به توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است، هدف پژوهش حاضر تحلیل راهبردی آمایش سرزمینی منابع انسانی ورزش استان فارس بود. روش پژوهش حاضر از منظر جهت گیری جزو پژوهش های توسعه ای می باشد که به صورت پیمایشی انجام گردید. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان ورزش استان ...  بیشتر

تحلیل استراتژیک آمایش سرزمینی فوتبال ایران

رسول نظری؛ نصرالله سجادی؛ جواد محمدی؛ حسین رجبی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 165-182

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.728.1497

چکیده
  به نظر می رسد ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار می باشد. هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی فوتبال ایران بود. جامعة آماری پژوهش، صاحبنظران ایران بودند. در مجموع 70 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی از روشهای کیفی پرسشنامة باز و مصاحبه و روش های کمی ضریب دهی و رتبه دهی برای ...  بیشتر

برنامه‌ها و اقدامات کاهش تقاضای سوء‌مصرف مواد در کشورهای مختلف دنیا

محمدباقر صابری زفرقندی؛ محمدمهدی شمسایی؛ محسن روشن پژوه؛ رکسانا میرکاظمی

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 27-42

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور دستیابی به وضعیت برنامه­ها و اقدامات کاهش تقاضای سوء­مصرف مواددر کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته است. پژوهش کیفی حاضر با روش اسنادی و کتابخانه­ای صورت گرفته و از نوع توصیفی-تحلیلی است. مهم‌ترین راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف مواد در کشورهای مورد بررسی عبارت‌اند از:آگاه سازی افراد درباره خطرات و مضرات مواد، ...  بیشتر