نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان

سیدمحسن حجت خواه؛ سلیمان احمد بوکانی؛ سعید عباسی؛ محمد رستمی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 61-72

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان می‌باشد. در یک بررسی توصیفی از نوع همبستگی، 273 (170 دختر و 103 پسر) دانشجو به شیوه­ نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله‌ای در پژوهش شرکت نمودند و به پرسشنامه‌های شفقت به خود (نف، 2009) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر بررسی ملی رفتارهای پرخطر دانشجویان آمریکا(NCHRBS) نسخه 2007 پاسخ دادند. ...  بیشتر

بررسی و مقایسه سلامت جسمانی و سلامت روان سالمندان کوه نورد و سالمندان فعال و غیرفعال شهر تهران

عسل رجاییان؛ هادی زاهدی؛ مهسا مرتضاییان؛ شهاب پروین پور

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، ، صفحه 207-218

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه آمادگی جسمانی و سلامت روان کوه­نوردان سالمند و سالمندان فعال و غیرفعال مناطق مختلف شهر تهران بود. بدین منظور سالمندان در بوستان­ها و مناطق مرتفع شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی­ها بر اساس فعال بودن و نوع فعالیت، در سه گروه کوه‌پیما (15n=)، فعال غیر کوه‌پیما(14n=) و غیر فعال (14n=)، قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقایسه سلامت روان، شادکامی و بهزیستی شخصی در زنان میانسال با فعالیت هوازی منظم، نامنظم و غیرفعال

مهرانگیز پیوسته گر؛ سید افروز موسوی؛ لیلا مقتدر

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 57-70

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان، شادکامی و بهزیستی زنان میان‌سال با فعالیت هوازی منظم، نامنظم و غیرفعال است. روش پژوهش به صورت علی ـ مقایسه ای و نمونه مورد مطالعه شامل 200 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز خانه سلامت بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. 75 نفر آن‌ها دارای فعالیت هوازی منظم، 74 نفر فعالیت هوازی نامنظم ...  بیشتر

بررسی رابطه ساده و چندگانه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران مقطع متوسطه کرج

حسین سپاسی؛ سارا افتخارزاده؛ سامان ایزدمهر

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 111-122

چکیده
   هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ساده و چندگانه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران مقطع متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی89-1388 بود.       این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. حجم نمونه را 240 نفر تشکیل دادند. از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون و  پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) به ...  بیشتر