شناسایی عوامل موثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان

علی فلاحی؛ جعفر هزار جریبی؛ بهنام شهیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2781.3021

چکیده
  این تحقیق به منظور شناسایی عوامل موثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه زنجان می باشند که حجم نمونه با مراجعه به جدول مورگان به میزان 327 تعیین گردید. تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایش و توسط ابزار پرسشنامه انجام شد. مبنای آگاهی از حقوق شهروندی میزان شناخت افراد از حقوق مدنی، ...  بیشتر

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی

حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ مجید جاوید

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 81-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه­های جمعی در بازاریابی گردشگری ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان در سه حوزه ورزش، گردشگری و رسانه­های ورزشی تشکیل می­دادند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده­ای بود که پس از تایید روایی و پایایی(90:α) توزیع گردید. داده­های 267 پرسشنامه برگشتی توسط نرم­افزار­های ...  بیشتر