تاثیر حرکات اصلاحی برانعطاف پذیری و دستگاه قلبی و تنفسی دختران نوجوان دارای اسکولیوز

یحیی سخنگویی؛ فریبا محمدیان؛ مژگان زیوریان

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 101-110

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر حرکات اصلاحی برتغییرات دستگاه قلبی و تنفــسی و انـعطـاف پذیری دختراننوجوان دارای اسکولیوز انجام شد. بدین منظور، 30 دانش آموز از بین مراجعان کانون حرکات اصـلاحی اداره آموزش وپرورش منطقه 4 شهر تهران با دامنه سنی 16-13 سال انتخاب شدند. اندازه­گیری انعطاف پذیری با تست نشستن و خم شدن به جلو و دستگاه قلبی و تنفسی با ...  بیشتر