مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با ورزشکاران غیرحرفه‌ای

مهرداد محرم زاده؛ علی مهری

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 35-46

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت مردان ورزشکار نخبه با ورزشکارغیرحرفه‌ای شهرستان اردبیل بود. روش مورد استفاده برای تحقیق، روش علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری تحقیق  از دو گروه ورزشکاران نخبه  و ورزشکاران غیرحرفه‌ای تشکیل شده و تعداد ورزشکاران نخبه40 نفر  و تعداد ورزشکاران غیرحرفه‌ای100 نفر بود. از بین ...  بیشتر