عوامل مهم در توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی- ورزشی

امید فتح الهی پروانه؛ فاطمه قهرمانپور

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 47-58

چکیده
  هدف از این پژوهش آن است که با بررسی نظرات کارشناسان، مدیران و مسئولان امر ورزش و گردشگری، عوامل مهم در توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی را با تاکید بر جاذبه‌های طبیعی- ورزشی شناسایی کنیم. برای این منظور، پرسشنامه محقق ساخته‌ای تهیه گردید و پس از تأیید روایی توسط اساتید متخصص و پایایی آن با آلفای کرونباخ 93/0 مورد استفاده قرار ...  بیشتر