آینده پژوهی پیشران های اصلی مشارکت زنان در عرصه ورزش

مریم اسدالهی؛ فرشاد تجاری؛ نگار آزارشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2310.2660

چکیده
  هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پیشران‌های اصلی مشارکت زنان در عرصه ورزش بود. این پژوهش به لحاظ روش‌شناسی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و طرح آن از نوع همزمان بود. در بخش کیفی راهبرد پژوهش پویش محیطی و در بخش کمی آینده‌پژوهی روش تحلیل آثار متقابل بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مرور منابع بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌ترتیب بر ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی)

محبوبه نقوی؛ مهدی آرمندنیا؛ برانوش نیک بین

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 269-288

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1815.2289

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی) بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسان ورزشی صاحب ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر شکل دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم های ورزشی

محبوبه نقوی؛ امیررضا خادم

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 211-236

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1288.1893

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه‌ اجتماعی بر شکل‌دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از تماشاگران ورزشی زن و مرد و اعضای کانون ...  بیشتر

تعیین انگیزه‌ها و عوامل انگیزاننده جهت مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بین زنان و مردان ایرانی

پروانه خلوصی؛ فرشاد تجاری؛ محمدرضا اسمعیلی شازندی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 27-42

چکیده
  این پژوهش قصد دارد با توجه به تحقیقات قبلی، یک پایه و اساس در سطح کشور از طریق تحلیل تعیین انگیزه‌ها و عوامل انگیزاننده برای مشارکت سالمندان در فعالیت­های بدنی بین زنان و مردان ایران به دست آورد. این تحقیق، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی است که به‌صورت میدانی انجام ‌شده است. 1028 سالمند(506 زن و 522 مرد) در 15 شهر کشور بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

تجددگرایی و روابط پیش از ازدواج ;تحقیقی مقایسه ای در بین زنان مناطق 1و11 شهر تهران

باقر ساروخانی؛ مریم مقربیان

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 101-120

چکیده
  در این تحقیق، که با موضوع ،تجددگرایی وروابط قبل از ازدواج ;تحقیقی مقایسه ای دربین زنان مناطق 1و11 شهر تهران در سال1388 انجام شده است. چارچوب نظری با استفاده از نظریه  بی هنجاری تشکیل گردیده است. این پژوهش با اهدف شناسایی تجددگرایی ومیزان آن در جمعیت نمونه وهمچنین شناخت روابط قبل از ازدواج در جمعیت نمونه در تهران انجام شده است. برای این ...  بیشتر