ارایة مدل ارتقا عملکرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی بر اساس مدل ERP

افسانه زارع؛ مینا حکاک زاده؛ سید جلیل میریوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2268.2627

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تدوین الگوی ارتقا عملکرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی بر اساس مدل ERP طراحی گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها آمیخته بود. ابزار مورداستفاده در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته برگرفته از بخش کیفی بود. روایی و پایایی این ابزارها به تأیید رسید. مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک در توسعه حرفه‌ای مربیان فوتبال ایران

ظهراب گوهری؛ سمیه عمادی؛ فاطمه روشنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2393.2721

چکیده
  هدف پژوهش، طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک در توسعه حرفه‌ای مربیان فوتبال ایران بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده‌های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) گردآوری شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 نفر بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان آموزش فدراسیون فوتبال، ...  بیشتر

تدوین نقشه استراتژیک ورزش قهرمانی ایران

میثم رحیمی زاده؛ علی رغبتی؛ حسین اکبری یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2769.3010

چکیده
  هدف از این تحقیق تدوین نقشه استراتژیک ورزش قهرمانی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته(کیفی و کمّی) بود که اطّلاعات مورد نیاز در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های انفرادی و شورای راهبردی و در بخش کمّی با استفاده از ماتریس های خاص مطالعات راهبردی و پرسشنامه های مقایسات زوجی استخراج شد. اعضای شورای راهبردی ...  بیشتر

طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک توسعه منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان

فاطمه روشنی؛ سمیه عمادی؛ مسعود دامنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2791.3029

چکیده
  هدف پژوهش طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک توسعه منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده‌های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) گردآوری شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی ادرات کل ورزش و جوانان و اساتید مدیریت ...  بیشتر

طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

سمیه عمادی؛ سید احسان امیرحسینی؛ جلال یاراحمدی؛ ظهراب گوهری

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 365-384

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1185.1815

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ...  بیشتر

ارائه الگو و استراتژی های توسعه ورزش همگانی در ایران

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 143-164

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران و همچنین ارائه مدل می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران فدراسیون­ ورزش همگانی، اعضای شورای راهبردی فدراسیون، انجمن­های ورزشی تحت پوشش فدراسیون و هیئت­های ورزش همگانی استانها تشکیل می­دهند. به ­منظور بهره­برداری مناسب از دیدگاه­های ...  بیشتر