بررسی جامعه شناختی آسیب‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان و عوامل موثر بر آن

امرالله امانی کلاریجانی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 91-114

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2257.2616

چکیده
  مقاله حاضر با واکاوی سوابق نظری و تجربی موجود درصدد بررسی و آسیب شناسی شکل‌گیری و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان بوده است. از این منظر، پس از بسط فضای مفهومی سازمان‌های مردم‌نهاد به طور عام و سمن‌های جوانان به طور خاص به تبیین نظری موضوع با استفاده از رویکردی تلفیقی پرداخته است. با استفاده از روش کمی از نوع پیمایش و ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

ارزیابی سطح مشارکت و عوامل بازدارنده سالمندان در فعالیت های ورزشی

اسماعیل شریفیان؛ سلمان سلطانی نژاد

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 177-190

چکیده
   انقلاب ساکت پدیده ای است که به نرخ رشد جمعیت سالمندان در دنیا اشاره دارد و برخی ازکشورها را با چالشهای جدی اجتماعی و جمعیت شناختی روبه روکرده است. بنابراین توجه همه جانبه به این قشر از ضرورت های هزاره سوم محسوب می شود. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سطح مشارکت سالمندان در فعالیت های ورزشی و بررسی عوامل بازدارنده آن اجرا ...  بیشتر