رابطه بین سبک رهبری و توانایی مدیریت تغییر مربیان منتخبی از لیگ های برتر ایران

زین العابدین فلاح

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 221-228

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری(تحول آفرین و تعاملگرا) و توانایی مدیریت تغییر مربیان منتخبی از لیگ های برتر ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بازیکنان تیمهای منتخب لیگهای برتر کشور (والیبال، بسکتبال، بدمینتون، کشتی، کاراته) در سال 1388بود (390 = N ). حجم نمونه بر اساس جدول انتخاب حجم نمونه مورگان به طور تصادفی به تفکیک برای ...  بیشتر