شناسایی موانع رشد استارت آپ ها در بخش ورزش و ارائه راهکار

زینب مندعلی زاده؛ کریم زهره وندیان؛ محمد رضا عظیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1973.2402

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، شناسایی موانع رشد استارت‌آپ‌ها در بخش ورزش و ارائه راهکار بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی بود که بدین منظور از تکنیک دلفی استفاده شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و در نهایت پرسشنامه دلفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه اساتید مدیریت ورزشی، کارآفرینان ورزشی و نیز متخصصان ...  بیشتر

تحلیل تماتیک چالش های اقتصادی توسعه ورزش استان های غرب ایران

بهروز حیدرزاده؛ سعید صادقی بروجردی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ جواد شهلائی باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2260.2619

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل تماتیک چالش های اقتصادی توسعه ورزش استان های غرب کشور انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است و از نوع مطالعه اکتشافی نظام‌مند استفاده خواهد شد. گردآوری داده‌ها به روش‌های متعددی مانند مصاحبه، مطالعه کتایخانه‌ای و بررسی اسناد انجام خواهد گرفت. جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها، پژوهشگران ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران

لیلا کرم زاده؛ محمد نصیری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1991.2411

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع چاپ شده در بازه زمانی یک دهه اخیر از سال1390 تا 1399 بود. از بین تحقیقات گزارش شده تعداد 15 منبع به شیوه تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای CMA2 و SPSS24 ...  بیشتر

آسیب شناسی و مقایسه موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ بهمن طیبی؛ کیانوش دیلمی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 419-439

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1271.1880

چکیده
  هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی و مقایسه موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان بود. پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نفرات منتخب از بین روسای ادارات ورزش و جوانان، مدیران عامل باشگاه های ورزشی فعال و اعضای مجمع خیرین ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی موانع پیشرفت فوتبال ساحلی ایران

حمیدرضا زارعی؛ سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ غلامرضا جباری

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 81-94

چکیده
  هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی موانع پیشرفت فوتبال ساحلی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و به شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون و هیئت های فوتبال، مدیران باشگاه ها و مربیان برجسته تیم های ملی فوتبال ساحلی برابر با 50 نفر ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور ایران

صدیقه اسلامی؛ جمشید همتی؛ ابراهیم زرینی

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 189-200

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، شناسایی و رتبه بندی موانع ورود گردشگران ورزشی به کشور ایران بود که به روش توصیفی- میدانی اجرا شد.  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه محققان و کارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری بود. حجم تقریبی جامعه آماری محققان 450 نفر و کارشناسان 500 نفر در نظر گرفته شد و با استفاده از فرمول  Qکوکران، تعداد 274 نفر نمونه به روش تصادفی ...  بیشتر

بررسی چالش‌های ورزش بانوان کارمند شهرستان بیرجند

ملیحه ملکی؛ معصومه حسینی؛ زهرا استادی؛ فاطمه مردانی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 107-122

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل (موانع و انگیزه ها) موثر بر مشارکت زنان شاغل در فعالیت‌های ورزشی می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی در شاخه مطالعات میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان کارمند در ادارات دولتی شهر بیرجند در سال 1392 (N = 14978) تشکیل داده‌اند. نمونه های تحقیق به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و از طریق فرمول کوکران ...  بیشتر