بررسی جامعه‌شناختی رابطه رسانه‌های جدید و شکاف بین نسلی در بین جوانان 20 -28 ساله و والدین شان

زهرا حضرتی صومعه؛ محمد رحیمی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 123-143

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های جدید و شکاف بین نسلی در بین جوانان و والدین شان در شهر خلخال انجام گرفته است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات دگرگونی ارزشی اینگلهارت، جامعه شناسی شناخت برگر و لاکمن، فردگرایی جورج زیمل و سطوح ارزشی بنگستون می‌باشد. روش این پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است و با تکنیک ...  بیشتر