عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان 18-27 ساله دانشگاه خوارزمی)

یونس اکبری؛ سیدحسین سراج زاده؛ مسعود زمانی مقدم؛ جمال رشیدی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 207-221

چکیده
  این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان 18 تا 27 ساله   می­پردازد. پژوهش با استفاده از طرح پیمایشی و با جمعیت نمونه شامل 299 نفر از دانشجویان 18 تا 27 ساله دختر و پسر دانشگاه خوارزمی صورت گرفت. نظریه­های پیوند اجتماعی، فرصت افتراقی، پیوند افتراقی، احساس آنومی و ناکامی (شکست عشقی و تحصیلی) در این پژوهش ...  بیشتر

بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر در دانش آموزان ایرانی و ویژگی های جمعیت شناختی مرتبط با الگوی مصرف این مواد

محمود شیخ؛ علی کاشی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 145-160

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان در بین دانش آموزان ایرانی و شناسایی ویژگی های جمعیت شناختی مرتبط با مصرف این مواد در بین آنها بود.جامعه آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تمامی دانش آموزان ایرانی  بودند که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری   خوشه ای 2400 پرسشنامه خودگزارش دهی و محقق ساخته در میان ...  بیشتر