سنخ‌شناسی اخلاق در گرایش دختران جوان به مدلینگ

سهیلا صادق فسایی؛ سمیه بلبلی قادیکلائی

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، ، صفحه 55-74

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی  رابطه میان اخلاق و هنجار گریزی مدلینگ در میان دختران جوان و ارائه یک سنخ شناسی اخلاقی از آنان انجام شده است. روش به کار گرفته شده در پژوهش، روش کیفی است و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 32 نفر از کنشگران فعال حوزه مدلینگ در مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سایبری استان ...  بیشتر