بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی از طریق بورس اوراق بهادار

مسعود نادریان جهرمی؛ الهام اخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1987.2486

چکیده
  هدف کلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی از طریق بورس اوراق بهادار بود.پژوهش حاضراز نوع کیفی کمی است که در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوای مستقیم و مصاحبه با 15 نفر از کارشناسان منتخب (به روش نمونه گیری هدفمند) اجرا شد. درتحلیل ادبیات مربوط شیوه های سرمایه گذاری در بورس، سه دسته عوامل زیرساختی، ...  بیشتر

شناسایی حوزه های تامین منابع مالی در سازمان های ورزشی

محسن اسمعیلی؛ مهدی رسولی؛ طهماسب شیروانی؛ مصطفی افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2869.3093

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی روشهای تامین منابع مالی سازمانهای ورزشی (مطالعه موردی: هیاتهای ورزشی استان تهران) بود. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری شامل اعضا هیات رییسه هیئت‌های ورزشی، مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان تهران (150 نفر) بود. نمونه‌گیری به شکل تصادفی طبقه ای و به تعداد 112 نفر انجام شد. داده‌ها ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر همبستگی ملی جوانان

رضا جلالی؛ میعاد صادقی؛ مریم دربانیان

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 127-151

چکیده
  تحقیق حاضر با واکاوی سوابق نظری، تجربی و نیز پژوهشی پیمایشی درصدد بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر همبستگی ملی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) بوده است. از این منظر، ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع و مشخص کردن سازه های مفهومی همبستگی ملی، از رویکردی تلفیقی بر گرفته از نظریه ...  بیشتر