عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان 18-27 ساله دانشگاه خوارزمی)

یونس اکبری؛ سیدحسین سراج زاده؛ مسعود زمانی مقدم؛ جمال رشیدی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 207-221

چکیده
  این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان 18 تا 27 ساله   می­پردازد. پژوهش با استفاده از طرح پیمایشی و با جمعیت نمونه شامل 299 نفر از دانشجویان 18 تا 27 ساله دختر و پسر دانشگاه خوارزمی صورت گرفت. نظریه­های پیوند اجتماعی، فرصت افتراقی، پیوند افتراقی، احساس آنومی و ناکامی (شکست عشقی و تحصیلی) در این پژوهش ...  بیشتر