مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر خرم‌آباد)

علی‌حسین حسین‌زاده؛ سارا رشیدی؛ ایوب رستمی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 293-310

چکیده
  این پژوهش باهدف مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان شهر خرم‌آباد انجام ‌شده  و از تئوری کییز، دورکیم و پیربوردیو استفاده‌ گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر خرم آباد در سال 1398 می‌باشد و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 382 نفر است که به شیوه‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم جامعه آماری ...  بیشتر

تبیین جامعه شناختی مشارکت جوانان، علل، صور و چالش ها (مورد مطالعه: شهر تهران)

رضا کریمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ مهرداد نوابخش

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 9-44

چکیده
  مشارکت، یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و سیاسی به آن توجه خاص می شود. امروزه جوانان به عنوا ن یک گروه تاثیرگذار در مشارکت، نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  جامعه دارند. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تبیین جامعه شناختی مشارکت جوانان، علل، صور و چالش ها صورت گرفته است. به منظور دست یابی ...  بیشتر